Δημοσιεύσεις του καθηγητή Κλήμη Ναυρίδη

1. Navridis K., 2019, Recalls of the traumatic and pacts of denial in psychoanalytic group psychotherapy. Υπό δημοσίευση.

2. Navridis K., 2018 (2ο εξάμηνο), Pactes dénégatifs, inter-transfert et situations de crise en milieu scolaire. Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (RPPG), n°71.

3. Navridis K., 2017 (2ο εξάμηνο), L’être-ange et l’être-d’ailleurs dans le groupe. Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe (RPPG), n°69.

4. Navridis K., 2017, Crise et utopie : entre la vie et la mort. In Sirota A. (Ed.). Violences entre générations - Transmission & transformation en Océanie et ailleurs. Paris : Editions Le Manuscrit.

5. Navridis K., 2017, Conflicts and « Social Transference » in Groups, in, Ofer G., A Bridge over Troubled Water: conflicts and reconciliation in groups and society. London: Karnac Books.

6. Navridis K., 2017, Il gioco delle proiezioni e l’Io del transfert in un lavoro sull’immagine dell’altro nella terapia analitica di gruppo, in, Zurlo M.-C. (Ed.), Gruppi a mediazione. Dispositivi ed esperienze. Napoli: Liguori Editore.

7. Stylianidis S., Navridis K., Christopoulos A., 2015, Crisis and weakening of the personnel of psychosocial rehabilitation units: the case of an NGO in Greece. European Journal of Psychotherapy & Counseling.

8. Ναυρίδης Κ., Στυλιανίδης Σ., 2014, Κρίση και ευθραυστοποίηση του προσωπικού στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η περίπτωση μιας ΜΚΟ, in, Στυλιανίδης Σ. & συνεργάτες, Σύγχρονα θέματα κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

9. Ναυρίδης Κ., 2013, Ο λόγος και το νόημα στην ομαδική ψυχοθεραπεία, in Σολδάτος Κ., Ροζάνης Σ., Βασλαματζής Γ., Πελεγρίνης Θ., (Επιμ.), Αφιερωματικός τόμος στον καθηγητή Μάριο Μαρκίδη, Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα.

10. Μητσοπούλου-Σοντά Α., Ναυρίδης Κ., 2013, Η μέθοδος της Φωτογλώσσας στο χώρο της θεραπείας, Περιοδικό Ψυχολογία, 20 (4).

Top